Innlegg skrevet 24.04.2020

Kjetil Høyland og hans team gjør justeringer i anbefalte porteføljevekter mellom aksjer og renter, ulike aksjeregioner og ulike renteinvesteringer, som blir implementert i våre fondsporteføljer gjennom faktiske investeringer.

Denne måneden ble det ekstraordinært gjort en endring midtveis i måneden. På onsdag 15. april ble High yield-obligasjoner tatt opp fra nøytralvekt til overvekt med følgende begrunnelse:

  • HY-marginer har steget kraftig og er nå på nivåer som vi tror gir god verdi for langsiktige investorer. 
  • Marginene har kommet kraftig ut som følge av det økonomiske tilbakeslaget og som følge av frykten for en finansiell krise. 
  • Den amerikanske sentralbanken (Fed) har med sine tiltak bedret likviditeten, redusert svingningene i markedene og redusert risikoen for et ukontrollert nedsalg i kreditt og potensielt en finansiell krise. 
  • Vi har fryktet stort ekstra tilbud av HY-obligasjoner som følge av nedgraderinger av IG (investment grade) obligasjoner. 
  • Store volumer av IG universet har laveste IG-rating: I det amerikanske markedet utgjør verdien av BBB-obligasjoner (laveste IG-rating) 3x samlet markedsverdi av HY. 
  • Fed har nå annonsert at de også vil kjøpe «fallen angels», dvs obligasjoner som tidligere hadde IG-rating og som faller «ned i» HY-universet. De vil også kjøpe børsnoterte HY-fond (HY ETFs). 
  • Etter at nye emisjoner stoppet helt opp, ser vi allerede nå flere emisjoner av HY-obligasjoner i USA. Vi forventer at Feds nye tiltak vil føre til økt emisjonsvolum, noe som vil være helt avgjørende for at selskapene overlever. 
  • Det ser ut til at Fed kommer til å gjøre «det som skal til» for å støtte kredittmarkedene. Mye dårlige nyheter er allerede diskontert og med Feds kjøp er risikoen for kraftig utgang i kredittmarginene betydelig redusert. 
  • Til tross for svært svake makroøkonomiske utsikter og forventning om stigende konkursrater anbefaler vi derfor overvekt i HY.

Figur 1 High yield kreditt-marginer når høyeste nivåer siden finanskrisen

graf-taktisk-allokering-240420

Trigger for endringen av strategi var Feds annonsering av kjøp av HY-obligasjoner på skjærtorsdag. Overvekten finansieres fra norske statsobligasjoner.

Fondsvalg

Urolighetene har hatt stor påvirkning på high yield-obligasjoner. For amerikansk high yield steg marginene (kredittpåslaget) markant, fra 4% i midten av februar til 11% i midten av mars. Siden midten av mars har kredittpåslaget kommet noe tilbake igjen, og er nå 7,5% for USA. Historisk har kredittpåslag på over 8% gitt en veldig sterk avkastning for HY-sektoren det påfølgende året, med en gjennomsnittlig annualisert avkastning over de neste 12 og 24 månedene på hhv. 30,3% og 21,6%. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning, men kredittpåslaget er i dag på meget attraktive nivåer for nå å øke eksponering i HY-obligasjoner for en langsiktig investor, men man må være forberedt på at markedet fortsatt vil være volatilt i tiden fremover fremover. 

Aktiva og Aktiva Bedrift

I porteføljefondene Aktiva og Aktiva Bedrift (valutasikret) benyttes fondet Nordea Global High YieldÅpnes i nytt vindu som er forvaltet av MacKay Shields som er et USA-basert forvaltningsselskap med meget lang erfaring innenfor High Yield-segmentet, med svært god track record. Fondet har en bredt diversifisert obligasjonsportefølje, og har gjort det bedre enn sin referanseindeks ved sin aktive tilnærming. Fondet har tatt ned risikoen i porteføljen ved å overvekte porteføljen med obligasjoner av høyere kreditt (BB) kvalitet og 4,25% i kontanter, og redusere tilsvarende på mer risikable obligasjoner. På sektorfordelingen har energisektoren blitt undervektet og forbrukselektronikk, telekommunikasjonstjenester og farmasi overvektet. Det er selskaper innenfor telekommunikasjon og farmasi som har vært de største bidragsyterne på avkastning for mars. Fondet har pr 31.mars 2020 en effektiv rente på 6,74% med en kredittdurasjon på 5,71 og en Rentedurasjon på 4,81. 

Nordea Liv Bærekraft

I porteføljefondet Nordea Liv BærekraftÅpnes i nytt vindu benyttes to High Yield-obligasjonsfond fordelt på USA og Europa. 

For USA benyttes US High Yield ESG Bond Fund (Inst)Åpnes i nytt vindu som er forvaltet av Aegon Investment Management. Fondet investerer bare i selskaper som fokuserer spesielt på å overholde internasjonale standarder innenfor menneskerettigheter, forretningsetikk og miljø. Gjennom Korona-krisen har det vært en del «fallen angels», dvs obligasjoner som tidligere hadde IG-rating og som faller «ned i» HY-universet. I dette skjæringspunktet mellom Investment Grade og High Yield segmentet dukker det også opp mange muligheter som Aegon fokuserer på. Ved statlige garantier og støtte kjøp innen en rekke sektorer vil dette gi gode kjøpsmuligheter fremover innen flere sektorer. Samtidig som misligholdsraten er økende i HY-segmentet, og selskaper inn energi, restauranter og butikkhandel har den største risikoen. Ser vi fremover vil rimelig verdsettelse representere idiosynkratiske muligheter i dagens marked. Mye av nedsiderisikoen er allerede priset inn i dagens obligasjonspriser, og er reflektert i dagens kredittmarginer. Fondet har pr 31.mars 2020 en effektiv rente på 7,36% med en kredittdurasjon på 5,06 og en rentedurasjon på 3,98.    

For eksponering mot Europa benyttes Nordea European High Yield Stars Bond Fund (Inst.)Åpnes i nytt vindu Også her har high yield blitt kraftig rammet og marginene (kredittpåslaget) steg markant fra 3% opp til 8,7%. Siden midten av mars har dog kredittpåslaget kommet noe tilbake igjen, og er nå på 6,5% for Europa og vi ser potensial i denne regionen fremover. Fondet har pr 31.mars 2020 en effektiv rente på 6,98% med en kredittdurasjon på 5,11 og en rentedurasjon på 4,69.   

De nevnte fondene er også tilgjengelig enkeltvis i fondskonto hos oss i Nordea LivÅpnes i nytt vindu.

Leif-Rune Huseby Rein Investeringsdirektør

Tidligere jobbet Leif-Rune som sjefstrateg i Nordea Wealth Management. Han var ansvarlig for det taktiske markedssynet på globale aksjer og renter som Nordea benytter seg av mot sine privatkunder, og som også Nordea Liv benytter i sine porteføljer. Følgelig er har han vært og fortsetter å være en markant og anerkjent talsperson for Nordea overfor både kunder og media. Leif-Rune har en MBA i finans fra Norges Handelshøyskole (NHH).

Les mer om selskapet Nordea Liv

Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Mandag - fredag kl. 08.00 - 16.00